TeleMath©

Η Ελληνική Μαθηματική Πύλη

LibMath® (Τράπεζα Θεμάτων)

Τι είναι η LibMath®

Είναι μια εφαρμογή (Application Software) σε δομή Βάσης Δεδομένων με την βοήθεια της οποίας μπορεί κάποιος να :

 • Καταχωρεί
 • Ταξινομεί
 • Επιλέγει
 • Επεξεργάζεται
 • Εκτυπώνει

θέματα, που είναι θεωρία , ασκήσεις , προβλήματα , Test μαθημάτων, σύμφωνα με τα νέα μέτρα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Πως λειτουργεί η LibMath®

Κάθε θέμα χαρακτηρίζεται σαν "θεωρία" ή "άσκηση".

Οι ασκήσεις ταξινομούνται σε Α, Β κατηγορία ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας της κάθε μίας, καθώς και σε γενικές ασκήσεις. Επιπλέον κάθε άσκηση χαρακτηρίζεται σαν θέμα πλήρους ανάπτυξης ή ειδικής κατηγορίας που περιλαμβάνει θέματα όπως Σωστό-Λάθος, Πολλαπλής Επιλογής, Διάταξης, Αντιστοίχισης, Συμπλήρωσης, Μεικτό.

Κάθε άσκηση στη Τράπεζα Θεμάτων είναι συνδεδεμένη με ένα η περισσότερα προαπαιτούμενα θέματα θεωρίας, τα οποία δίδουν βοήθεια στο χρήστη όταν ζητήσει ένα πρώτο επίπεδο υποστήριξης. Πέραν από αυτό κάθε άσκηση είναι συνδεδεμένη με μια υπόδειξη, λύση ή απάντηση αυτής, και έτσι δίδεται ένα δεύτερο επίπεδο υποστήριξης.

Με τη Τράπεζα Θεμάτων μπορεί να δημιουργηθεί μία συλλογή θεμάτων και από αυτή να επιλέγει ο χρήστης είτε με τυχαία αναζήτηση είτε βάσει κριτηρίων, όπως είναι η περιοχή θεμάτων, ή οι λέξεις κλειδιά που συνοδεύουν κάθε θέμα, το πλήθος των θεμάτων και να τυπώνει στον εκτυπωτή του Η/Υ για περαιτέρω αξιοποίηση.

Ποιοι χρησιμοποιούν τη LibMath®

Οι κυρίως ενδιαφερόμενοι για τις εφαρμογές της LibMath® είναι :

 • Σχολικές Μονάδες ή Φροντιστήρια που διατηρούν τις δικές τους τράπεζες Θεμάτων και ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες αντλούν θέματα από αυτές. Καθηγητές του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα που θα μπορούν να δημιουργούν τις δικές τους Ηλεκτρονικές Τράπεζες Θεμάτων.
 • Μαθητές, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν τις τράπεζες θεμάτων για να ελέγχουν τις γνώσεις τους και να υποβοηθούνται διδακτικά στην εμπέδωση της ύλης των μαθημάτων.
 • Τέλος ομάδες μαθητών και καθηγητών στα πλαίσια των σχολικών τους μονάδων έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν και να συντηρούν τράπεζες θεμάτων στο INTERNET και στις οποίες μπορούν να αποστέλλουν καθώς και να λαμβάνουν από αυτές θέματα.

Χρήση της LibMath®

Η χρήση της LibMath® είναι πολύ απλή και δίδονται πλήρεις οδηγίες πώς μπορεί κάποιος να γράφει τα θέματα με την χρήση των πιο γνωστών κειμενογράφων πώς να τα ταξινομεί και τέλος να τα εισάγει στην τράπεζα, χρησιμοποιώντας μεθόδους και τεχνικές, οι οποίες υποδεικνύονται από το πρόγραμμα. Ο τρόπος αναζήτησης των θεμάτων είναι απλός. Ο χρήστης επιλέγει κεφάλαιο ύλης τον αριθμό των θεμάτων δίδοντας και άλλες παραμέτρους όπως κατηγορία Α, Β, ή τύπος Test και ο Η/Υ μόνος του με τυχαίο τρόπο επιλέγει τα θέματα, τα οποία μπορούν να εκτυπωθούν.

Που θα εφαρμοστεί η LibMath®

Με την βοήθεια της LibMath® μπορούν να δημιουργηθούν Τράπεζες Θεμάτων για τα περισσότερα διδασκόμενα μαθήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Ιστορία, Οικονομία, Πληροφορική, Αρχαία Ελληνικά, Τεχνολογία, κτλ.

Επιπλέον η LibMath® υποστηρίζει εφαρμογές αναζήτησης πληροφοριών (Information Retreval) αλλά και εφαρμογές Αναζήτησης κειμένων (Text Retreval).

Τι δεν είναι και τι είναι η LibMath®

Η LibMath® δεν είναι ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που συνήθως υποκαθιστά το χαρτί με την οθόνη του Η/Υ και έχει επιπλέον έχει ορισμένες παραπομπές (Links). Ούτε είναι μια Multimedia εφαρμογή που δίδει έμφαση σε θέματα εμφάνισης όπως είναι η εικόνα (κίνηση) ο ήχος και άλλα εντυπωσιακά ευρήματα.

H LibMath® είναι μία Τράπεζα Θεμάτων που σαν στόχο από την κατασκευή της έχει.

 • Να βοηθήσει τον μαθητή ανοίγοντάς του νέους δρόμους σκέψης.
 • Να βοηθήσει τον καθηγητή ώστε να επιλέγει βάσει κριτηρίων
  ή
  ελεύθερα τις ασκήσεις και να τις τυπώνει στον Η/Υ για περαιτέρω αξιοποίηση.
 • Να βοηθήσει την σχολική μονάδα να προσαρμόσει την εκπαίδευση των μαθητών στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ό σχεδιασμός της LibMath® έγινε με την βοήθεια ειδικών επιστημόνων της διδακτικής και της παιδαγωγικής και αναζητηθήκανε νέοι μέθοδοι έτσι ώστε με την χρησιμοποίηση τού Η/Υ να υποστηριχθεί μία νέα διδακτική διαδικασία.

Το έργο αυτό είναι πρωτοποριακό τόσο στον Ελληνικό όσο και στον Διεθνή χώρο. Πιστεύουμε ότι με την νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που μόλις άρχισε στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα ενθαρρυνθούν παρόμοιες προσπάθειες.

Η εφαρμογή LibMath® έχει αναπτυχθεί με τα πιο σύγχρονα εργαλεία που διαθέτει η πληροφορική. Είναι πλήρως παραμετρική και μπορεί να καλύψει τις πιο απαιτητικές ανάγκες.